Poniedziałek, 18. Luty 2019

Regulamin Internatów w COS-OPO Wałcz

fg

REGULAMIN INTERNATU

Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

 

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę i przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój w internacie wynajmowany jest na doby.

2. Doba internatowa trwa od godziny 00 do godziny 12.00 dnia następnego.

3. Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę

4. Opłata za pobyt w Internacie od gości indywidualnych pobierana jest „z góry „ w dniu przyjazdu.

5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju

6. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości organizacyjnych.

7. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

8. Internat ma obowiązek zapewnić:

  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi taką wolę,w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób zrekompensować niedogodności, gdy te występujące w pokoju nie będą mogły być usunięte.
 1. Na życzenie gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielania informacji związanych z pobytem
  • budzenia o wyznaczonej godzinie
  • przechowania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w Ośrodku.

9. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystającego z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

10. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów jest ograniczona , jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do przechowania  w recepcji.

12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

13. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych internatu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

14. Wprowadza się opłatę za zgubienie, zniszczenie bądź nie rozliczenie się w recepcji Ośrodka z identyfikatora elektronicznego pozwalającego na korzystanie z niego w miejscach, gdzie znajdują się czytniki elektroniczne ,gość obciążony zostanie opłatą dodatkową w wysokości 20,00 zł.

15. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, okna, a klucz pozostawić w recepcji.

16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korytarzach, holach, balkonach i obiektach sportowych.

17. Gość Ośrodka nie może przekazać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

18. Przeniesienie wyposażenia pokoju w inne miejsce dopuszczalne jest tylko w uzgodnieniu z recepcją.

19. Osoby niezameldowane w internacie mogą przebywać w pokoju od godziny 6.00 do godziny 22.00.

20. W internacie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.

21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju, przechowywanie w pokojach materiałów łatwopalnych, wybuchowych i żrących oraz wydzielających nieprzyjemną woń, palenie wyrobów tytoniowych.

22.Ze względów porządkowych przy opuszczaniu pokoju prosi się o:

  • zamykanie kanałów instalacji wodociągowej,
  • zamykanie okien,
  • wyłączanie oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych.

23. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin internatu wyrządzając szkodę w mieniu internatu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników internatu albo innych osób przebywających w internacie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Ośrodka.

24. Osoby przebywające na terenie Ośrodka i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób znajdujących się na terenie Ośrodka, a także osoby niestosujące się do przepisów regulaminu, do zaleceń służb porządkowych lub pracowników, będą upominane lub usuwane z terenu Ośrodka bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt.

26. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, internat przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przedmioty te zostaną uznane za porzucone.

27. Przetwarzanie danych osobowych Gości internatu sportowego odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z zm.) w celu realizacji usług związanych z pobytem Gości w COS-OPO w Wałczu.

28. Administratorem danych osobowych Gości internatu sportowego i jedynym ich odbiorcą jest Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-449, Warszawa), przy ul. Łazienkowskiej 6 a, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000374033 ,NIP: 701-027-39-50, w ramach struktur którego funkcjonuje COS-OPO w Wałczu.

29. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie świadczenie usług związanych z pobytem Gości na terenie COS-OPO w Wałczu.

30. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy środków bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

31. Dane osobowe przetwarzane przez Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie pozyskiwane są bezpośrednio od Gości internatu sportowego za ich dobrowolną zgodą i nie będą udostępniane osobom trzecim.

32. Każdy z Gości internatu sportowego, którego dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie, jak również prawo wglądu, poprawiania, uzyskania w każdym czasie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, a także ich usunięcia z bazy danych osobowych po osiągnięciu celu dla którego były przetwarzane.

          Dyrekcja

          COS-OPO w Wałczu

        Ważniejsze telefony:

 • Pogotowie Ratunkowe:  999 
 • Policja: 997
 • Straż Pożarna: 998
 • Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 3345