Piątek, 14. Grudzień 2018

Oferta pracy w COS-OPO w Wałczu

gg

 

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu poszukuje w procesie naboru zewnętrznego osoby na stanowisko

Specjalista w dziale infrastruktury sportowej

 

 

miejsce pracy: COS - OPO w Wałczu

rodzaj stosunku pracy: umowa o  pracę

wymiar etatu:    1 etat

 

  1. Wymagania niezbędne dopuszczające do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

             - wykształcenie  wyższe  (marketingowe, ekonomiczne lub pokrewne);

             - umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel);

 

  1. Zakres obowiązków:

           -   prowadzenie rejestru i rozliczeń usług medycznych świadczonych w COS-OPO w Wałczu w ramach kontraktu z NFZ;  

           -   sporządzanie harmonogramu zabiegów medycznych;

           -   sporządzanie harmonogramów pracy dla pracowników działu;

           -   sporządzanie rozliczeń finansowych klientów korzystających z obiektów sportowych;

           -   kompleksowa obsługa kasy pływalni podczas nieobecności recepcjonisty kasjer

  1. Wymagane dokumenty:

 

          -  CV (życiorys) z przebiegiem nauki i pracy, list motywacyjny;

          -  poświadczone przez kandydata kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów stwierdzających wykonywanie pracy;

          -  poświadczone przez kandydata kserokopię dokumentów potwierdzających  wykształcenie, kwalifikacje kandydata, certyfikaty potwierdzające znajomość języków

              obcych,  staż pracy;

          - oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa UE lub obywatelstwa innych państw, którym  na podstawie umów międzynarodowych   

             przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;

          - oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata

             postępowanie karne;

           - oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo;

           -  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji oraz przechowywania jego danych przez okres trzech lat po

             zakończeniu rekrutacji.

 

Wymaga się, aby składane dokumenty  muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 

       Oferty  z podaniem adresu do korespondencji i telefonu kontaktowego należy składać(osobiście lub za pośrednictwem poczty) tylko w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty w dziale infrastruktury sportowej” w terminie do dnia 27  lutego 2018 r. do godz. 12.00 na adres:

 

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 99

 

 

Dokumenty  przesłane drogą elektroniczną nie będą brały udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja rekrutacyjne powołana przez Dyrektora COS-OPO w Wałczu.

 

Zastrzega się prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego wybrani kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu na każdym etapie procesu rekrutacji może unieważnić postepowanie bez podania przyczyny.

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 1731